Trang chủ
Chào mừng bạn đến với công ty đào tạo kế toán Đức Huy
KHÓA ĐÀO TẠO

LIÊN KẾT
CHỦ ĐỀ TÌM NHIỀU
Chi trả trợ cấp thất nghiệp và thẻ BHYT

CHI TRẢ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP HẰNG THÁNG,

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP MỘT LẦN VÀ CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

I. CHI TRẢ TCTN HẰNG THÁNG

1. Trung tâm Giới thiệu việc làm

   Sau khi nhận được Quyết định, Trung tâm Giới thiệu việc làm gửi ngay cho cơ quan BHXH cấp tỉnh các giấy tờ sau để tiến hành chi trả TCTN cho NLĐ bị thất nghiệp:

      a. Danh sách những NLĐ bị thất nghiệp được hưởng TCTN;

      b. Quyết định hưởng TCTN của NLĐ bị thất nghiệp.

2. Cơ quan BHXH cấp tỉnh

      Cơ quan BHXH cấp tỉnh sau đó có trách nhiệm chuyển cho cơ quan BHXH cấp dưới Danh sách những người được chi trả trợ cấp và lượng trợ cấp BHTN phải chi trả bằng cách gửi các mẫu sau: mẫu số C72a-HD hoặc C72c-HD, 2-CBH, 11-CBH, 13-CBH, 16-CBH.

      Cơ quan BHXH cấp tỉnh nhận báo cáo từ cơ quan BHXH cấp dưới và sổ BHXH của NLĐ bị thất nghiệp để ghi lại và xác nhận khoản TCTN mà NLĐ thuộc đối tượng được hưởng theo quy định của luật pháp.

      Cơ quan BHXH cấp tỉnh trả lại sổ BHXH cho cơ quan BHXH cấp dưới.

3.  Cơ quan BHXH cấp huyện

 Cơ quan BHXH cấp dưới thực hiện theo trình tự sau:

      - Hoàn tất một số mẫu để bắt đầu thủ tục chi trả cụ thể như sau: mẫu số 11-CBH, 13-CBH, C72a-HD (hoặc C72c-HD), 2-CBH, 3b-CBH, 5-CBH;

      - Chịu trách nhiệm theo dõi để loại ra những NLĐ bị thất nghiệp không thuộc đối tượng được hưởng TCTN;

      - Thanh toán cho NLĐ bị thất nghiệp trực tiếp hoặc thông qua đại diện chi trả cấp xã để thanh toán bằng tiền mặt cho NLĐ vào một thời điểm cụ thể trong tháng;

       Tiếp nhận trực tiếp Sổ BHXH từ người hưởng TCTN hoặc từ đại lý chi trả tại xã để chuyển cho BHXH tỉnh để xác nhận việc hưởng TCTN và nhận lại Sổ BHXH từ BHXH tỉnh để trả cho người hưởng TCTN.

       Tại xã, nếu thuận tiện NLĐ có thể nhận TCTN bằng tiền mặt vào một thời điểm cụ thể trong tháng, đồng thời chuyển lại thẻ BHYT.

Khi NLĐ tới nhận TCTN lần đầu, người đó phải giao sổ BHXH cho cán bộ trực tiếp thanh toán tại xã. Cán bộ thanh toán của xã chuyển cho cơ quan BHXH cấp huyện các giấy tờ sau:

       + Sổ BHXH;

       + Danh sách người nhận TCTN với chữ ký xác nhận đầy đủ;

       + Dư quỹ (nếu có).

      - Chuyển toàn bộ giấy tờ lên cơ quan BHXH cấp tỉnh và lập báo cáo định kỳ gửi cho cơ quan BHXH cấp trên theo quyết định của BHXH Việt Nam số 845/QD-BBXH ngày 16/8/2007;

      - Nhận lại sổ BHXH từ Cơ quan BHXH cấp tỉnh để trả người đang hưởng TCTN hoặc chuyển sổ BHXH cho cán bộ thanh toán cấp xã để trả lại cho NLĐ bị thất nghiệp (trong trường hợp chi trả tại xã).

II. CHI TRẢ TRỢ CẤP MỘT LẦN

1. Trung tâm Giới thiệu việc làm

     - Sau khi nhận được Quyết định, Trung tâm Giới thiệu việc làm tiến hành làm các công việc cần thiết để bắt đầu thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho NLĐ bị thất nghiệp;

     - Trung tâm Giới thiệu việc làm chuyển tới cơ quan BHXH cấp tỉnh các giấy tờ sau:

        + 01 bản Quyết định hưởng trợ cấp một lần;

        + Đơn yêu cầu chuyển khoản ngân hàng;

       + Thẻ BHYT của NLĐ bị thất nghiệp.

2. Cơ quan BHXH cấp tỉnh

    - Cơ quan BHXH cấp tỉnh tổng hợp danh sách những người được chi trả trợ cấp một lần;

    - Cơ quan BHXH cấp tỉnh chuyển tới cơ quan BHXH cấp dưới:

        + Danh sách những người  được chi trả trợ cấp một lần;

        + Khối lượng phải chi trả và số tiền chi trả;

        + Đơn yêu cầu chuyển khoản ngân hàng của NLĐ bị thất nghiệp.

3. Cơ quan BHXH cấp huyện

      - Cơ quan BHXH cấp dưới chịu trách nhiệm theo dõi để loại ra các đối tượng không thuộc diện hưởng TCTN một lần và đảm bảo độ chính xác về mức chi trả cũng như các tính toán đã thực hiện;

     - Cơ quan BHXH cấp dưới chi trả trực tiếp cho NLĐ bị thất nghiệp thông qua chuyển khoản ngân hàng căn cứ vào:

     + Mẫu số 1-CTN do cơ quan BHXH trực tiếp quản lý cung cấp;

     + Mẫu số 22-CBH do NLĐ bị thất nghiệp đề nghị chuyển khoản ngân hàng.

III. CẤP THẺ BHYT 

    1. Khi NLĐ bị thất nghiệp phải trả lại thẻ BHYT cho NSDLĐ tại thời điểm chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV.

    2. Thẻ BHYT được cơ quan BHXH trực tiếp quản lý cấp cho NLĐ bị thất nghiệp trong thời gian hưởng TCTN căn cứ theo quyết định hưởng BHTN do Giám đốc Sở LĐTB&XH ký.

    3. BHXH Việt Nam có trách nhiệm chi trả BHYT cho NLĐ bị thất nghiệp trong quá trình đang hưởng TCTN; NLĐ bị thất nghiệp không phải đóng BHYT.

    4. Khi NLĐ nhận TCTN một lần hoặc chấm dứt hưởng TCTN, thẻ BHYT sẽ phải được trả lại Trung tâm Giới thiệu việc làm tại thời điểm NLĐ nhận quyết định hưởng TCTN một lần. Trung tâm Giới thiệu việc làm sau đó chuyển trả thẻ BHYT cho BHXH cấp tỉnh.

 IV. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

    1. Căn cứ vào mẫu số 13-CBH do BHXH tỉnh chuyển đến và số tiền đó chi trả sai, BHXH huyện thực hiện việc thu hồi kinh phí chi TCTN, lập mẫu số C75-HD chuyển BHXH tỉnh.

    2. Hằng tháng, người hưởng TCTN đến nhận TCTN tại điểm chi trả do đại diện chi trả xã hoặc do cơ quan BHXH thông báo. Nếu không trực tiếp nhận tiền thì phải ủy quyền cho người khác lĩnh thay (mẫu số 18a-CBH), người lĩnh thay có trách nhiệm nộp giấy lĩnh thay TCTN cho đại diện chi trả xã hoặc cơ quan BHXH nơi trực tiếp chi trả và báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần, nếu thực hiện sai phải bồi hoàn cho quỹ BHXH. Khi đến nhận TCTN, người hưởng TCTN hoặc người lĩnh thay phải ký nhận vào mẫu số C72a-HD đối với người hưởng TCTN hàng tháng hoặc mẫu số C72c-HD đối với người được điều chỉnh mức hưởng TCTN hằng tháng.

    3. BHXH huyện tiếp nhận trực tiếp Sổ BHXH từ người hưởng TCTN hoặc thông qua đại diện chi trả tại xã; viết giấy hẹn trả lại Sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận và thông báo thời gian, địa điểm chi trả TCTN cho người hưởng TCTN; chuyển BHXH tỉnh Sổ BHXH để xác nhận việc hưởng chế độ BHTN và nhận lại Sổ BHXH để trả cho người hưởng TCTN.

Phụ lục “4-A”:

Chi trả trợ cấp thất nghiệp

   1. Trung tâm Giới thiệu việc làm lập Danh sách ng­ười đư­ợc h­ưởng TCTN kèm theo quyết định hư­ởng TCTN đến BHXH cấp tỉnh.

   2. BHXH cấp tỉnh tập hợp và phân chia danh sách chi trả TCTN theo từng xã, huyện.

   3. BHXH cấp tỉnh chuyển tiền xuống BHXH cấp dưới, sử dụng mẫu số 72a-HD hoặc 72c-HD.

   4. BHXH cấp tỉnh thông báo cho BHXH cấp dưới và đơn vị ủy quyền cấp xã biết danh sách chi trả, lư­ợng tiền chi trả.

   5. BHXH cấp huyện chuyển tiền thanh toán cho NLĐ qua ngân hàng (5.1) hoặc thanh toán tiền mặt thông qua đại diện xã (5.2).

   6. Đơn vị đ­ược ủy quyền cấp xã thanh toán cho NLĐ vào một ngày cố định trong tháng.

   7. BHXH cấp tỉnh chịu trách nhiệm giám sát để loại trừ những trư­ờng hợp đã hết thời hạn hưởng TCTN.

   8. BHXH cấp tỉnh nhận Sổ BHXH của NLĐ bị thất nghiệp do BHXH cấp dưới chuyển đến để ghi sổ và xác nhận các khoản trợ cấp mà NLĐ đư­ợc hư­ởng, sau đó gửi trả lại sổ cho BHXH cấp dưới.

Tags: |
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
THÔNG BÁO
Lịch Khai Giảng
Đăng ký xếp học ngay không phải chờ lớp, đảm bảo làm thành thạo khi học xong
Hướng dẫn Sinh viên thực tập
Bạn là sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán? Bạn đang băn khoăn không biết nên chọn cho mình chuy
Cung cấp nhân lực kế toán cho Doanh nghiệp
Các nhà tuyển dụng hoàn toàn có thể yên tâm vào nguồn nhân viên kế toán mà Công ty chúng tôi giới th
Tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.
Lựa chọn con đường đi nhanh và hiệu quả! trên con đường tiến đến thành công...
TRA CỨU NHANH


THỐNG KÊ TRUY CẬP
Lượt truy cập:
Đang xem: 55

 

 

 

 

 

Copyright © 2012 Ketoanduchuy.vn. All rights reserved

Số 93, Ngõ 314, đường Nguyễn Công Trứ, TP. Ninh Bình
Điện thoại:
0229 3893 191      Fax: 0229 3893 191
Email:   
ketoanduchuy@gmail.com